Warenhuis Hoorn

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden kopen via Warenhuis Hoorn

Artikel 1 – Definities

 1. Omgeving: warenhuishoorn.nl en iedere andere door Warenhuis Hoorn aangewezen applicatie.
 2. Platform: de Omgeving waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.
 3. Gebruiker: iedere bezoeker aan de Omgeving.
 4.  Verkoper(s): een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die via het Platform producten aan Gebruikers aanbiedt.
 5. Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform.
 6. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product bij de Verkoper via het Platform.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het de bestelling en de koop van producten bij Verkopers via het Platform (hierna: Voorwaarden kopen via Warenhuis Hoorn). Deze
  voorwaarden zijn tevens op de Omgeving van Warenhuis Hoorn te raadplegen.
 2. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Verkoper wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden
  kopen via Warenhuis Hoorn.
 3. Van het bepaalde in deze Voorwaarden kopen via Warenhuis Hoorn kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Deze Voorwaarden kopen via Warenhuis Hoorn zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen
  worden aangemerkt.
 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden kopen via Warenhuis Hoorn en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Warenhuis Hoorn worden bedongen,
  worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Warenhuis Hoorn ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Verkoper(s)).
 6. Warenhuis Hoorn heeft het recht deze Voorwaarden kopen via Warenhuis Hoorn van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site
  zijn gepubliceerd. Indien een Koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Verkoper, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de
  gewijzigde Voorwaarden kopen via Warenhuis Hoorn. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden kopen via Warenhuis Hoorn te raadplegen alvorens een bestelling voor
  een product van een Verkoper wordt geplaatst.

Artikel 3 – Klantaccount

 1. De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:
  a. de Klant is minimaal 18 jaar oud;
  b. de Klant is per e-mail bereikbaar;
  c. de Klant is woonachtig in Nederland.
 2. Warenhuis Hoorn is te allen tijden gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen van Verkopers niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.
 3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Warenhuis Hoorn raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
 4. De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.
 5. De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden kopen via Warenhuis Hoorn en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 6. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

Artikel 4 – Aanbod derde partijen

 1. De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Verkoper (de derde partij die het product/ de producten via de Omgeving ter verkoop aanbiedt) en dat
  Warenhuis Hoorn geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt.
 2. Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Verkopers, dient de Klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende Verkoper.
 3. Retouren worden rechtstreeks afgehandeld door de Verkopers, conform de geldende retourvoorwaarden van de betreffende Verkoper.
 4. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op Warenhuis Hoorn en Warenhuis Hoorn op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot
  eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

Artikel 5 – Bestelling en levering

 1. Een Klant kan via het bestelproces bij Warenhuis Hoorn een bestelling plaatsen voor een product dat door een Verkoper wordt aangeboden.
 2. De Klant ontvangt van de Verkoper een pakbon.
 3. De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de koper aan de Verkoper ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 6 – Vergoeding en betaling

 1. De Klant is de koopprijs van het via het Platform bij de Verkoper aangekochte product verschuldigd aan Warenhuis Hoorn en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door
  rechtstreekse betaling aan de Verkoper. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan Warenhuis Hoorn.
 2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Warenhuis Hoorn is gewezen op de te late betaling en Warenhuis Hoorn de Klant een termijn
  van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag een vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van Warenhuis Hoorn om de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.
 3. Het is Klant toegestaan Warenhuis Hoorn cadeaubonnen en/of kortingscodes in te wisselen bij de aanschaf van producten van Verkopers.
 4. Verkoper heeft onherroepelijk het recht aan Warenhuis Hoorn verleend om in naam van Warenhuis Hoorn en met uitsluiting van de Verkoper de incassorechten uit te oefenen die
  voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper.
 5. Warenhuis Hoorn zal vorderingen op de Klant behandelen conform zijn normale incassobeleid.

Artikel 7 – Bepalingen omtrent aanschaf

 1. Indien een Klant een product aanschaft via het Platform bij een Verkoper, dan:
  • Verplicht de Klant zich de retourvoorwaarden van de desbetreffende Verkoper(s) waarvan hij een of meerdere producten via het Platform afneemt, te lezen en te accepteren;
  • Zal een bestelling voor een product vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met het bepaalde in de Algemene voorwaarden verkopen via
   Warenhuis Hoorn;
  • Is de Klant gerechtigd om een bestelling binnen de door de Verkoper in haar retourvoorwaarden gestelde termijn te retourneren (‘herroepingsrecht’), met in achtneming van het gestelde in artikel 7.2 van deze Algemene voorwaarden, onder de voorwaarden zoals deze in de desbetreffende retourvoorwaarden van de Verkoper zijn opgenomen.
 2. Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Verkoper retourneren. Indien de Klant op voorgeschreven wijze van zijn herroepingsrecht heeft gebruik gemaakt, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 3. Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal de Verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Verkoper mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Klant heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
 4. Indien een Verkoper een bestelling drie (3) dagen na de uiterste leverdatum nog niet heeft aanvaard, zal Warenhuis Hoorn de Klant laten weten dat zijn bestelling niet is aanvaard en de eventueel door Warenhuis Hoorn ter zake reeds ontvangen betaling retourneren.

Artikel 8 – Informatie en gebruik gegevens

 1. De Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat de Klant tijdig kennis kan nemen van door Warenhuis Hoorn en/of de Verkoper aan de Klant verzonden informatie.
 2. Warenhuis Hoorn is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
 3. De Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de Verkoper worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling of als de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. De Verkoper is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling of wanneer de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.

Artikel 9 – Diversen

 1. Warenhuis Hoorn is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via
  Warenhuis Hoorn artikelen van Verkopers te bestellen, te ontzeggen of te beperken,afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van Warenhuis Hoorn.
 2. Wanneer door Warenhuis Hoorn gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Voorwaarden kopen via Warenhuis Hoorn zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden kopen via Warenhuis Hoorn te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Warenhuis Hoorn de Voorwaarden kopen via Warenhuis Hoorn op enig moment soepel toepast.
 3. Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden kopen via Warenhuis Hoorn of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Warenhuis Hoorn vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 4. Warenhuis Hoorn is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Verkopers op de Warenhuis Hoorn website niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

 1. Op de Voorwaarden kopen via Warenhuis Hoorn, het (ver)kopen van artikelen door Verkopers via de Warenhuis Hoorn website en de Koopovereenkomst tussen de koper en de
  Verkoper is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.