Warenhuis Hoorn

leather city

leather city

leather city

Nieuwsteeg 35, Hoorn, Nederland

Contactgegevens

Adresgegevens

leather city

Nieuwsteeg 35

1621 EC Hoorn

Routebeschrijving naar leather city  

Over leather city

Leather City is een leder speciaalzaak gevestigd aan de nieuwsteeg 35 in ’t centrum van Hoorn. leren-jassen-dames/ en de leren-jassen-heren/ van Leather City zijn altijd aantrekkelijk geweest en zijn vandaag de dag kledingstukken die iedereen wil hebben in hun kledingkast. dames leren jassen en heren leren jassen van Leather City zijn met de hand gemaakt van een sterke top kwaliteit echt leer. Wij zijn gespecialiseerd in lederen producten. Onder andere leren jassen, winterjassen/, zomer-jassen/, leren rokken, leren broeken, heren blazer, dames blazer, dames lammy coat, heren lammy coat diverse bontkragen en meer. Leather City verkoopt tevens een hele reeks onderhoudsproducten

Meer van leather city

Vendor Reviews

    Geen beoordelingen gevonden

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING WEBSHOP KEURMERK   Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.   Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.   Artikel 1 - Definities                                                Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer                    Artikel 3 – Toepasselijkheid                                      Artikel 4 - Het aanbod                                             Artikel 5 - De overeenkomst                                     Artikel 6 – Herroepingsrecht                                     Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd                        Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan                      Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroepingArtikel 10 - Uitsluiting herroepingsrechtArtikel 11 - De prijsArtikel 12 - Nakoming en extra garantieArtikel 13 - Levering en uitvoeringArtikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlengingArtikel 15 - BetalingArtikel 16 - KlachtenregelingArtikel 17 - GeschillenArtikel 18 - BranchegarantieArtikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingenArtikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder:1.  Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer; 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 4. Dag: kalenderdag;5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;  6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten; 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op teslaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van deopgeslagen informatie mogelijk maakt; 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk enproducten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;  10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consumentwordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand vanproducten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomstuitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie opafstand;   11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.   ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER  Leathercity.nl Adres: Nieuwsteeg 35, 1621 EC, Hoorn Nederland Telefoon nummer: 0644505449 Te bereiken op werkdagen van 10:00 t/m 17:00 E-mailadres: info@leathercityhoorn.nl KvK-nummer: 52677583 Btw-identificatienummer: NL850548573B01   ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.    ARTIKEL 4 - HET AANBOD 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.   ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.   ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT Bij producten:1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment vaneen bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemermag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijnreden(en) verplichten. 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door deconsument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waaropde consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Deondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijkewijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillendelevertijd weigeren.b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dagwaarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatsteonderdeel heeft ontvangen;c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaaldeperiode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eersteproduct heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrechtof het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maandenna het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgesteldebedenktijd.6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeftverstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijktde bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen. Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij   zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerkenen de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument hetproduct slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg isvan een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemerhem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over hetherroepingsrecht heeft verstrekt.  Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijndoor middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan deondernemer.2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) deondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. Deconsument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendtvoordat de bedenktijd is verstreken.3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijsmogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijkeen duidelijke instructies.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als deondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemeraangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet tedragen.6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van dedienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt ineen beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis datdoor de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledigenakoming van de verbintenis.  7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, dekostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering vangas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op eenmateriële drager geleverde digitale inhoud, indien:a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen vande nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming;ofc. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullendeovereenkomsten van rechtswege ontbonden. Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijkmaakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.  2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten  door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld dochbinnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij deondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij hetproduct heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden,naar gelang welk tijdstip eerder valt.3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeftgebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloosvoor de consument.4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopstestandaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode nietterug te betalen.  Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrechtDe ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maaralleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van deovereenkomst, heeft vermeld:1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële marktwaarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen  voordoen2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordtverstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door deondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of demogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester,en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af tenemen;3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; enb. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer deovereenkomst volledig heeft uitgevoerd;4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomsteen bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaaldedatum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn endie worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of dieduidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijnom te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst,maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijkewaarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloedheeft;11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling nalevering is verbroken;12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; enb. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.Artikel 11 – De prijs 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden  producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingenin btw-tarieven.2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzengebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloedop heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dateventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleentoegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleentoegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; ofb. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dagwaarop de prijsverhoging ingaat.5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.  Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, dein het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/ofbruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaandewettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemerer tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantiebeperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van deovereenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer istekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier,importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekentdie verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in denakoming van zijn deel van de overeenkomst.   Artikel 13 – Levering en uitvoering1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen  en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen totverlening van diensten.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeftgemaakt.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorgingvertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan wordenuitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatstheeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten teontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaaldheeft onverwijld terugbetalen.5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot hetmoment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemerbekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlengingOpzegging:1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot hetgeregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijdeopzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en eenopzegtermijn van ten hoogste één maand.2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot hetgeregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijdetegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomenopzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in eenbepaalde periode;- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.Verlenging:4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleverenvan producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend wordenverlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en diestrekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgendworden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument dezeverlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijnvan ten hoogste één maand.6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleverenvan producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als deconsument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Deopzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maarminder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt nietstilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.Duur:8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar deovereenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij deredelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duurverzetten. Artikel 15 – Betaling1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen dedoor de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaanvan de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluitenvan de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt dezetermijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeftontvangen.2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaardennimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling isbedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van dedesbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeftplaatsgevonden.3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevensonverwijld aan de ondernemer te melden.4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij doorde ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijnvan 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na hetuitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag dewettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaaktebuitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragenmaximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende €2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan tenvoordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.Artikel 16 – Klachtenregeling1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandeltde klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat deconsument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediendbij de ondernemer.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanafde datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijdvraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een berichtvan ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kanverwachten.4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens wordeningediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van StichtingWebshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) De klacht wordt dan zowelnaar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen vande klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor degeschillenregeling.  Artikel 17 – Geschillen 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemenevoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering vanovereenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten endiensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als deondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LPte Den Haag (www.sgc.nl).3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien deconsument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij deGeschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is deondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consumentbinnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijkdienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door dedaartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen determijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan debevoegde rechter.6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in hetreglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/decommissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wegevan bindend advies.7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan deondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijnbedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting isbehandeld en een einduitspraak is gewezen.8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de StichtingGeschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut FinanciëleDienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillenbetreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand deGeschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overigegeschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.  Artikel 18 – Branchegarantie1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van deGeschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit hetbindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor teleggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter instand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaaleen bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerkaan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt€10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk eeninspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doetbij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aanStichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan€10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van€10.000,- uitkomt over te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie opeigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingenAanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelevan de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat dezedoor de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzamegegevensdrager.Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met deConsumentenbond.2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijzezijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd vaneen aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.   Adres Stichting Webshop Keurmerk: Willemsparkweg 193, 1071 HA  Amsterdam